Skolens vedtægter

01§ Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Københavns Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende skole.

Stk. 2. Skolen er oprettet den 30. august 2001 og har hjemsted i Københavns kommune.

Stk. 3. Skolen ejer en ejendom på Julius Andersens Vej 25, 2450 København SV, beliggende i Valby Idrætspark.

Stk. 4. Skolens formål er at drive en idrætsefterskole udfra et socialt, humanistisk og demokratisk livssyn, med særlig fokus på idræt og andre fysiske udfoldelser. Det er skolens formål at eleverne udvikles til at tage aktiv del i det samfund der omgiver dem.

Skolen drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 5. Personlig udvikling i en individuel og kollektiv kontekst.

Dette sker gennem det fællesskab som skoleliv, kostliv og idrætsliv muliggør, sammen med den mangfoldighed forskellige sociale og etniske grupper bidrager med. Skolen finder det vigtigt at eleverne bliver i stand til at tage personlige beslutninger og opbygger en selvstændig identitet.

Det kræver at eleverne tager ansvar for sin egen og kollektivets udvikling. Derfor er boformen organiseret sådan, at der er både individuelle og kollektive krav til selvdisciplin, empati, omtanke, samarbejde og respekt, samt mod og vilje til at indgå i et fællesskab.

Det drejer sig om, at lære at navigere i det moderne samfund ved bl.a. at bruge de egenskaber og værdier som efterskolen bibringer. Dvs. at eleverne tilegner sig kompetencer via den tværfaglige og projektorienterede undervisning og via de forhold og værdier som idrætten indeholder.

Skolen tillægger den almene undervisning stor betydning i bestræbelserne på at fungere i et videnssamfund.

 • Skolen ønsker at placere fagområderne i en sammenhæng og skolen tillægger undervisningsformen følgende værdier, at det lærte er vedkommende og kan bruges til et umiddelbart produkt,
 • at placere det lærte i en sammenhæng, at behandle og formidle stofområder til en valgt målgruppe,
 • at eleverne lærer at forholde sig kritisk til kilder og information,
 • at tilrettelægge, forholde sig til deadlines og processen i arbejdet,
 • at eleverne har et medansvar for egen og andres læring,

Idrætten fordrer både en fysisk og mental samhørighed og idrætten udvikler herigennem det gensidige samarbejde, som er vigtigt for at fungere i et fællesskab.

Skolen ønsker at udvikle elevernes idrætskompetencer på et bredt felt, ligesom skolen bakker op omkring, at eleverne udnytter sine særlige kompetencer indenfor en idrætsgren.

Skolen tillægger idrætten følgende værdier:

 • at idrætten rummer et etisk regelsæt med fairplay og sportsmanship,
 • at arbejde med målbare resultatmål,
 • at håndtere nederlag og sejre,
 • at have fokus på hinandens kompetencer,
 • at opleve kropsligt velvære ved fysisk aktivitet,
 • at opleve udvikling i den kropslige og mentale bevidsthed,
02§ Skolekreds

Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen:

Myndige personer, foreninger offentlige myndigheder og lign., som føler tilknytning til skolen og er villig til at bidrage økonomisk til dens oprettelse og drift.

Stk. 2. Privatpersoner, dvs. andre end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af skolekredsen.

Stk. 3. Følgende foreninger og myndighed er medlemmer af skolekredsen:

 • Boldklubben Frem
 • Boldklubben Fremad Valby
 • Håndboldklubben Ajax – København
 • Københavns kommunes skoledirektør

Stk. 4. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 5. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 6. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. Skolens årsregnskab sendes fra skolen senest 10 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

Skolens medarbejdere har samme ret til indsigt i nævnte materiale.

03§ Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

04§ Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 13.

Stk. 3. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 10 dage før ved opslag på skolen.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25.pct. af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog §
13, stk.. 1.

Stk. 7. Et flertal dog mindst 10 medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

05§ Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 5 vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer, og 4 af de i § 2 stk. 3 nævnte foreninger og myndighed i lige forhold.

Herudover udpeges til bestyrelsen uden stemmeret, 1 forældrerepræsentant, som vælges af forældregruppen ved skoleårets start, 1 personalerepræsentant som vælges af personalegruppen, 1 elevrepræsentant som vælges af elevgruppen.

Forældre- personale og elevrepræsentant vælges for et år af gangen.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 3 vælges i lige år og 2 i ulige år. Genvalg kan ske.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, samt skolens vedtægter § 7, stk. 5 og 6, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger da hurtigst muligt et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer, udover de i § 5 stk. 1. nævnte poster.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.

06§ Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi.

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om skolens nedlæggelse.

07§ Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 4 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.
Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol.

Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fastejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

08§ Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander og en stedfortræder for denne.

Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne og stedfortræderen.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

09§ Medarbejderråd

Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

 1. Afskedigelsessager
 2. Ændring i undervisningsplaner
 3. Skolebudget
10§ Regnskab og revision

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 28.februar. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 31. marts, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

11§ Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i dennes fravær af næstformand i forening med forstanderen, eller af hele bestyrelsen.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift.

12§ Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

13§ Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om skolens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en nyt generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten, eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

 • Vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 2001
 • Ændret på generalforsamlingerne 17. september, 21. oktober 2002.
 • Ændret generalforsamlingerne 7. september 2003 og 21. september 2003.
 • Ændret på generalforsamlinger d. 24. februar 2004 og 10. marts 2004.
 • Ændret på generalforsamling d. 7. februar 2006 og 27. marts 2006.

Se bestyrelsen her

Datoen for Undervisningsministeriets oprindelige godkendelse af vedtægterne for Københavns idrætsefterskole er den 30. april 2004.

Offentliggørelsen af vedtægterne er offentliggjort på denne hjemmeside i forbindelse med en re-lancering af nyt design den 15.8.2016.