Antimobbepolitik

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi for KIES

Definition på mobning

Vi har på Københavns Idrætsefterskole valgt at definere mobning som:

 • en udstødelseshandling af en eller flere personer – et socialt fænomen, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold
 • en gentaget nedgørende og/eller krænkende verbal eller direkte fysisk handling
 • en gentaget nedgørende og/eller krænkende handling på sociale medier

Vi afgrænser mobning fra drillerier og konflikter.

Formålet

Formålet med antimobbestrategien er at sikre et godt lærings- og efterskolemiljø, hvor der skabes trygge, anerkendende og sociale fællesskaber, der forebygger alle former for mobning.

Vi mener, at trivsel og læring er tæt forbundne, og derfor skal alle være glade for og trygge ved at være en del af Københavns Idrætsefterskole.

Vi ønsker, at skabe rum for diversitet. Det skal ligeledes afspejles i den respekt og tolerance, vi ønsker, eleverne har overfor hinanden og andre, som de møder i løbet af deres efterskoleår.

Vi ønsker, at eleverne lærer at sige fra overfor krænkende handlinger mod egen person eller mod andre.

01Det store fællesskab

Italesætter skolens værdier, og vores forventninger til eleverne, når de begynder på efterskolen. Appellerer til åbenhed blandt eleverne, og understreger vigtigheden i at være et sted, hvor der er plads til forskellighed – og denne forskellighed skal accepteres.

02I huset

3-4 årlige husdage med fokus på fællesskabet i huset.
Ugentlige husmøder med huslærer

 • Regler og rammer
 • Lege
 • Italesættelse individuelle grænser
 • Konflikthåndtering
 • God tone
03Værelset

Der skabes et trygt miljø på værelset. Huslærer har individuelle samtaler, og handler straks, hvis der er mistrivsel på et værelse.

04Klasseværelset

Læreren påtager sig ansvaret for klasseledelsen, og skaber det trygge læringsrum, hvor eleverne føler sig hørt og anerkendt. Det er vigtigt at fastholde retten til at ytre sig, og læreren skal være garant for, at det foregår på en, for alle, respektfuld måde.

05På linjen

På linjerne arbejdes der med at skabe et sundt træningsmiljø, hvor der er plads til fejle. Der er arbejdes med sprogbrug, hvordan man kan støtte hinanden i træninger og kampe i medgang og modgang.

06De små fællesskaber

På personalemøderne arbejder vi med trivslen i elevgruppen. Vi sikrer os, at alle har en betydningsfuld anden. Vi støtter op og faciliterer kontakt, hvis vi fornemmer elever, der opleves marginaliseret og uden for fællesskabet.

07Forældresamarbejde

Huslærere har løbende kontakt med forældre året igennem. Der sendes desuden husbreve ud flere gange årligt med status på trivsel i huset.

08Digitalt

Vi er opmærksomme på elevernes digitale verden, og vi underviser i digital dannelse. Vi har et regelsæt for brug af telefoner ved fællesarrangementer.

09Fester

Når der afholdes fester, vil vi stærkt anbefale, at der altid er en forældrerepræsentant til stede. Vi har som skole ikke noget ansvar for festerne i og med de ikke foregår i efterskolens regi. Personalegruppen følger efterfølgende op på eventuelle problematikker fra festerne.

Antimobbestrategi

Forbyggelse

Vi vil:

 • prioritere fællesskabet ved fælles spisning, husdage med fast huslærer, temaweekender, fælles udflugter osv.
 • sætte forståelsen af mobning på dagsordenen blandt personalet og blandt elever
 • arbejde med de unges hverdagssprog i dagligdagen
 • undervise eleverne i forståelsen af digital dannelse
 • give eleverne mod på at sige fra i en mobbesituation – også hvis de er vidne til en
 • lade eleverne stifte bekendtskab med konflikthåndtering
 • løbende trivselssamtaler med huslærer og evt skolens trivselsvejleder

Antimobbestrategi

Håndtering af mobning

Når vi erfarer, at der er tale om mobning ud fra ovenstående definition, gør vi følgende:

 • informerer relevant personale (ledelse, huslærer og trivselsvejleder)
 • informerer og involverer forældrene
 • har samtaler med de involverede elever, hvor omfanget af mobningen kortlægges og evt. dokumenteres
 • arbejder med det sociale fællesskab, som de involverede indgår i
 • udarbejder en handleplan med mål, tidshorisont og opfølgning

Det er vigtigt for os, at vi er lydhøre overfor mobningens udgangspunkt og at ingen føler sig stigmatiseret i processen. Samtidig vægter vi en ensartet strategi, så det ikke bliver tilfældigt, hvorledes situationen gribes an. Vi arbejder ud fra ovenstående handleplan for at sikre os, at der arbejdes med alle aspekter i problemstillingen.

Antimobbestrategi

Forankring

Skolens antimobbestrategi forefindes på skolens hjemmeside.

Planen vil blive gennemgået på et af de første husmøder.

Vi skal have et øget fokus på strategien i begyndelsen af skoleåret, så vi derved sikrer, at indholdet er relevant og kendt, og at kulturen på årgangen bygges op omkring strategien.

Dato og næste revidering

Vi vil en gang om året revidere antimobbestrategien på et personalemøde på forberedelsesdagene i august.