Antimobbepolitik

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi for KIES

Definition på mobning

Vi har på Københavns Idrætsefterskole valgt at anvende den norske psykolog Dan Olweus’ definition på mobning: “En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange og over tid er udsat for negative handlinger fra en eller flere personer”.

Formålet

Formålet er at sikre et godt lærings- og efterskolemiljø, hvor der skabes trygge, anerkendende og sociale fællesskaber, der forebygger alle former for mobning. Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være en del af Københavns Idrætsefterskole. Vi ønsker at skabe rum for diversitet og forskellighed. Det skal ligeledes afspejles i den respekt og tolerance, vi ønsker eleverne, har overfor hinanden og andre, som de møder i løbet af deres efterskoleår.

Bliv elev
01Det store fællesskab

Italesætter skolens værdier, og vores forventninger til eleverne, når de begynder på efterskolen. Appellerer til åbenhed blandt eleverne, og understreger vigtigheden i at være et sted, hvor der er plads til forskellighed – og denne forskellighed skal accepteres.

02I huset

3-4 årlige husdage med fokus på fællesskabet i huset.
Ugentlige husmøder med huslærer

  • Regler og rammer
  • Lege
  • Italesættelse individuelle grænser
  • Konflikthåndtering
  • God tone
03Værelset

Der skabes et trygt miljø på værelset. Huslærer har individuelle samtaler, og handler straks, hvis der er mistrivsel på et værelse.

04Klasseværelset

Læreren påtager sig ansvaret for klasseledelsen, og skaber det trygge læringsrum, hvor eleverne føler sig hørt og anerkendt. Det er vigtigt at fastholde retten til at ytre sig, og læreren skal være garant for, at det foregår på en, for alle, respektfuld måde.

05På linjen

På linjerne arbejdes der med at skabe et sundt træningsmiljø, hvor der er plads til fejle. Der er arbejdes med sprogbrug, hvordan man kan støtte hinanden i træninger og kampe i medgang og modgang.

06De små fællesskaber

På personalemøderne arbejder vi med trivslen i elevgruppen. Vi sikrer os, at alle har en betydningsfuld anden. Vi støtter op og faciliterer kontakt, hvis vi fornemmer elever, der opleves marginaliseret og uden for fællesskabet.

07Forældresamarbejde

Huslærere har løbende kontakt med forældre året igennem. Der sendes desuden husbreve ud flere gange årligt med status på trivsel i huset.

08Digitalt

Vi er opmærksomme på elevernes digitale verden, og vi underviser i digital dannelse. Vi har et regelsæt for brug af telefoner ved fællesarrangementer.

09Fester

Når der afholdes fester, vil vi stærkt anbefale, at der altid er en forældrerepræsentant til stede. Vi har som skole ikke noget ansvar for festerne i og med de ikke foregår i efterskolens regi. Personalegruppen følger efterfølgende op på eventuelle problematikker fra festerne.

Antimobbestrategi

Håndtering af mobning

Når vi erfarer mobning, er vigtigt for os, at vi er lydhøre over for såvel mobbere som ofre, så ingen føler sig stigmatiseret i processen. Samtidig vægter vi en ensartet strategi, så det ikke bliver tilfældigt, hvorledes situationen gribes an. Vi arbejder ud fra nedenstående handleplan for at sikre os, at der arbejdes med alle aspekter i problemstillingen.

Handleplan for håndtering af mobning:

  • Personalet får kendskab til mobning eller dårlig trivsel
  • Personalet orienterer huslærer og ledelse
  • De involverede kortlægger omfanget, uddeler ansvarsområder, udarbejder en handleplan med mål indsatser
  • Opfølgning på handleplan

Antimobbestrategi

Forankring

Vi vil fremsende skolens antimobbestrategi, når vi udsender relevante papirer til kommende elever. Derudover vil planen blive gennemgået på et af de første husmøder ligesom vi vil udnævne en tovholder i personalegruppen for antimobbestrategien. Vedkommende sørger for, at der bliver fulgt op på strategien, og at den effektueres året igennem.
Vi skal have et øget fokus på strategien i begyndelsen af skoleåret, så vi derved sikrer ,at indholdet er relevant og kendt, og at kulturen på årgangen bygges op omkring strategien.
Vi vil en gang om året revidere antimobbestrategien på et personalemøde.

Dato og næste revidering

Vi evaluerer antimobbestrategien på forberedelsesdagene i august, inden den nye årgang begynder.